Novinky na {host}:

 • Strážny pes – upozornenia na zmeny v katastri
 • Domovská záložka - tipy, triky a zaujímavé vrstvy
 • Google Street View - prepojené s parcelami katastra
 • Webkamery - celosvetová databáza
 • FAQ - odpovede na často kladené otázky

What’s new at {host}?

 • Watchdog – get notified when cadastral data changes
 • Home panel – tips, tricks and interesting map layers
 • Google Street View – integrated in cadastral parcel panel
 • Webcams – worldwide database
 • FAQ – frequently asked questions

Was gibt es neus auf {host}

 • Wachhund – Benachrichtigungen über Änderungen im Kataster
 • Registerkarte „Home“ – Tipps, Tricks und interessante Kartenschichten
 • Google Street View – verbunden mit den Katasterparzellen
 • Webcams – weltweite Datenbank
 • FAQ – Antworten auf häufig gestellte Fragen
Ako sa používa strážny pes?
Funkcia strážny pes slúži na sledovanie zmien v katastri nehnuteľností SR. Pre aktivovanie strážneho psa je potrebné mať v legende zapnutú verejnú vrstvu katastra, v mape zvolenú niektorú konkrétnu parcelu a musíte byť prihlásený. V pravom paneli k danej parcele nájdete hlavnú ikonu funkcie. Po kliknutí na ňu sa zobrazia strážne psy, ktoré je možné aktivovať. Sledovať je možné zmeny týkajúce sa parcely, vlastníka, alebo listu vlastníctva. Po aktivovaní strážneho psa budete o najbližšej zmene niektorého z nasledujúcich parametrov informovaný e-mailom, čím tento pes zanikne.
Ikonu psa nájdete aj v hlavnom paneli nástrojov pod vyhľadávacím poľom. Pomocou nej zobrazíte prehľad svojich aktívnych strážnych psov, môžete si tu prezerať ich umiestnenie a mazať ich podľa potreby.
Ako sa dá zmeniť jazyk stránky?
Jazyk stránky je volený automaticky podľa jazyka Vášho internetového prehliadača. Ak potrebujete z nejakého dôvodu jazyk stránky zmeniť, ponuku na výber jazyka nájdete naspodu domovskej záložky, ktorú otvoríte pomocou ikony domčeka v ľavej hornej časti stránky.
Portál mrzne alebo veľmi pomaly načítava údaje.
Ak máte pocit, že na stránke niečo nefunguje, alebo funguje pomaly, skúste ju najprv obnoviť pomocou kláves Ctrl+F5. Ak problém pretrváva, vymažte históriu prehliadania pre stránku mojamapa.sk. Ak sa ani tak problém neodstránil, neváhajte nás kontaktovať na mojamapa@mojamapa.sk
Ako sa dá prepínať medzi katastrálnymi parcelami C a E?
Parcely katastra sú podľa druhu rozdelené do samostatných vrstiev, ktoré nájdete v strome legendy na záložke „Používateľské vrstvy“ po rozbalení kompozície „Kataster nehnuteľností SR“. Zapnutie alebo vypnutie hociktorej vrstvy dosiahnete kliknutím na ikonu oka vedľa jej názvu vľavo.
Nefunguje kataster?
Skontrolujte, či pri niektorej vrstve katastra nie je zobrazený červený výkričník. Ak áno, jedná sa o výpadok externého dátového zdroja, ktorý býva spravidla krátkodobého charakteru. Ďalšou možnosťou je, že ste sa na mape príliš „odzoomovali“ čo spôsobilo, že parcely v danej mierke už nie sú viditeľné.
Moju vrstvu nie je na mape vidieť.
Mapa, ktorú vidíte, sa skladá z vrstiev poukladaných na sebe. Vrstvy majú jednoznačné poradie, pričom platí, že vrstva „vyššie“ prekrýva vrstvu „nižšie“. Základ tvorí podkladová mapa a na ňu sú naukladané ďalšie vrstvy (vlastné vrstvy s nakreslenými polygónmi, kataster, importované vrstvy, ortofotomapy, vrstvy so záujmovými bodmi a podobne). Ak niektorú vrstvu nevidíte, môže to byť spôsobené tým, že je prekrytá inou zapnutou vrstvou. Najčastejšie sa to stáva ak je zapnutá ortofotomapa. Poradie vrstiev môžete jednoducho meniť v legende potiahnutím za symbol vľavo od názvu vrstvy. Presunutím napr. ortofotomapy v stromovej štruktúre nižšie docielite, že iné vrstvy sa zobrazia nad ňou a nebude ich zakrývať.
Po zapnutí vrstvy sa nič neudeje.
Ak sa po zapnutí vrstva v mape nezobrazí, a nie je vedľa jej názvu v legende červený výkričník (signalizujúci chybu dátového zdroja), môže sa jednať o situáciu, kedy je vrstva zobraziteľná len v určitých mierkach. Kliknite na vrstvu v legende a všimnite si panel nástrojov v spodnej časti legendy. Ak sa v ňom zobrazila lupa s plus alebo mínus, vrstva je naozaj mimo mierky. Kliknutím na túto lupu sa mapa automaticky zobrazí v takej mierke, aby bola daná vrstva viditeľná.
Aký je zdroj podkladových máp a ako často sa aktualizujú?
Podkladové mapy pochádzajú z rôznych externých zdrojov a ich aktuálnosť závisí od poskytovateľa, ale aj konkrétneho miesta, ktoré si prezeráte.
Môžem importovať vlastnú vrstvu alebo inú podkladovú mapu?
Áno, ak sa zaregistrujete, máte možnosť zobraziť a uložiť si ľubovoľnú WMS vrstvu (ikona WMS v hlavnom riadku nástrojov hore pod vyhľadávaním – je potrebné použiť symbol troch bodiek, keďže daná ikona je až na druhej strane nástrojov), kresliť do vlastnej vektorovej vrstvy (ikona pridať vrstvu a editovať vrstvu v spodnej časti legendy), prípadne ak sa registrujete ako samospráva alebo komerčná organizácia, môžete importovať niektoré vektorové formáty.
Je pri tlači zachovaná vektorová grafika v konkrétnej mierke?
Tlač bude obsahovať mapové vrstvy tak, ako by sa zobrazili pri zvolenej mierke. Ak sa vám zdá, že niektoré vrstvy zmizli, skúste zmeniť mierku.
Nemôžem nájsť konkrétnu parcelu.
Pre vyhľadávanie podľa čísla parcely zadajte názov katastrálneho územia a číslo parcely, napr. “Nitra 123“. Pre vyhľadávanie podľa mena zadajte názov katastrálneho územia a časť mena s diakritikou, napr. „Trenčín Novák“. Pozor na správne zadanie katastrálneho územia. Nestačí zadať „Bratislava Novák“, keďže katastrálne územie Bratislava neexistuje, ale napr. „Devínska Nová Ves Novák“.
Čo všetko môžem vyhľadávať?
Vyhľadať môžete adresné body (názvy miest, prípadne konkrétne adresy), parcely a listy vlastníctva v rámci Katastra SR, vrstvy v mojamapa.sk (napr. bankomaty, kaviarne) a objekty nakreslené inými užívateľmi v mojamapa.sk, ktoré majú popis.
How to use watchdogs?
Watchdog is a function for tracking changes in the cadastre of Slovakia. To activate a watchdog, there must be a public cadastral layer switched on in the layer tree, a cadastral parcel has to be chosen from map, and you must be signed in. You can find the main watchdog icon in the information panel for the parcel on the right. By clicking it, available watchdogs are displayed. You can watch changes in parcel, owner, or ownership document. After activation of a specific watchdog, you'll get notified with an email about the first change in the watched subject, and this particular watchdog disappears.
There is a watchdog icon also in the main toolbar under the search input. You can display a list of your active watchdogs here, locate them and delete them according to your needs.
How to change the portal language?
The language is selected automatically according to the language of your browser. If you prefer other than automatically selected language, please use selectbox located at the bottom of the home panel, which you can open by clicking on the house icon in the upper left corner of the webpage.
The portal is stuck or the data is read very slowly.
If you think there is something on the page, that that does not work, or if it works slowly, first try to refresh the page with Ctrl+F5. If the problem persists, please clear browser cache for {host}. If the problem still persists, don’t hesitate to contact us at {hostName}@{host}
How to switch between cadastral parcels of type C and E?
Cadastral parcels are separated by their type into map layers, which you can find in the legend tree, tab „User layers“, folder „Land register (SVK)“. To switch a layer on or off in the map, click on the eye icon left to the layer name.
Land register does not work.
Check if there is not a red exclamation mark next to the layer’s name in the legend tree. If yes, there is a failure of an external data source, which typically does not last long. It’s also possible, that you are viewing the map in a zoom level that is too low to display parcels. If this is the case, please zoom in.
My layer is not visible in the map.
The map is composed of map layers stacked over each other. Layers have their definite order, which means that a layer „higher“ overlays a layer „lower“. The lowermost layer is a base layer, which is overlayed with other layers (own layers with drawn polygones, cadastral parcels, imported layers, sattelite maps, layers with points of interest, etc.). If you don’t see a particular layer, it’s possible that it is covered with a higher layer. Commonly this happens when a sattelite map from some user is on. You can change the order of layers by dragging the symbol left from the layer’s name. For example, moving an orthophoto layer down will cause that other layers will display above it and they will not be covered anymore.
When I turn a layer on, nothing changes.
If the layer won’t display after you turn it on, and there is no red exclamation mark next to it’s label (indicating an error in it’s data source), it is possible that the layer is displayable only in certain zoom levels. Please click the layer’s name in the legend tree to select it, and notice the toolbar in the bottom part of the legend tree. If you see a magnifier there, the layer is out of scale. By clicking the magnifier, the map will zoom to a scale, when the layer will be displayable.
What’s the source of base layers and how often are they updated?
Base layers are of several external data sources and their recency is dependent on their provider. The place on earth you are viewing plays a role in recency as well.
Can I import my own layer or some other base layer?
Yes, if you register, you can display and save any WMS layer (WMS icon in the top toolbar, at it’s second page – use the three dot icon to scroll the toolbar), you can draw your own vector layer (icons „Add layer“ and „Edit“ in the toolbar in the bottom of the legend tree), or if you register as a municipality or as a commercial organisation, you can import some vector format files.
Are vector graphics preserved when printing in particular scale?
Print output will contain map layers in the same way as they would be displayed for the chosen print scale. If you think some layers disappeared, please try to change the print scale.
I cant’t find a particular parcel.
To search by a parcel number, please enter cadastral unit name and the parcel number, e.g. „Nitra 123“. To search by owner's name, please enter cadastral unit name and a part of the owner's name, e.g. „Trenčín Novák“. Pay attention to diacritics and correct name of cadastral unit. It’s not sufficient to enter „Bratislava Novák“, because cadastral unit with name Bratislava does not exist. Instead, you should enter for example „Devínska Nová Ves Novák“.
What can I search for?
You can search for address points (town names or particular addresses), parcels and ownership lists within the Slovak cadastre, layers in {host} (e.g. ATM, pubs, pharmacy) and objects drawn by other users that have some description.
Wie benutzt man die Funktion „Wachhund“?
Die Wachhund-Funktion dient zur Nachverfolgung von Änderungen im Grundbuchamt. Um einen Wachhund zu aktivieren, muss die öffentliche Schicht „Kataster SR“ in der Legende aktiv sein, ein Grundstück auf der Karte ausgewählt sein und Sie müssen eingeloggt sein. In dem rechten Grundstück-Feld finden Sie das Hauptfunktionssymbol. Wenn Sie darauf klicken, werden Wachhunde angezeigt, die aktiviert werden können. Verfolgen Sie mögliche Änderungen in Bezug auf das Grundstück, den Eigentümer oder die Eigenschaftsliste. Nachdem Sie den Wachhund aktiviert haben, werden Sie im Fall der Änderung von einem der nachfolgenden Parameter per E-Mail darüber informiert. Der Wachhund wird nach der ersten Notifikation automatisch deaktiviert.
Das Wachhund Symbol können Sie auch in der Hauptsymbolleiste unter dem Suchfeld finden. Hier gelangen Sie zu einer Übersicht von allen aktiven Wachhunden, können sich einzelne Wachhunde anschauen, oder bei Bedarf löschen.
Wie kann ich die Sprache der Seite ändern?
Die Sprache der Seite wird automatisch entsprechend der Sprache Ihres Internetbrowsers ausgewählt. Wenn Sie die Sprache aus irgendwelchem Grund ändern möchten, verwenden Sie folgende Links:
Das Portal friert oder die Daten werden sehr langsam geladen.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas auf der Seite nicht funktioniert oder sehr langsam arbeitet, versuchen Sie zuerst die Tastenkombination CTRL + F5 (Aktualisierung der Seite). Wenn das Problem weiterhin besteht, löschen Sie den Browserspeicher. Wenn das Problem nicht gelöst wurde, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf mojamapa@mojamapa.sk
Wie kann ich zwischen dem Katastergrundstück C und E wählen?
Die verschiedenen Grundstücktypen findet man als einzelne Schichten der Kataster-Komposition in der Sektion „Benutzerschichten“. Um eine Schicht ein- oder auszuschalten, klicken Sie auf das Augensymbol neben dem Namen der Schicht auf der linken Seite.
Funktioniert der Kataster nicht?
Prüfen Sie ob bei einer oder mehreren Kataster-Schichten ein rotes Ausrufezeichen angezeigt wird. Wenn Ja, handelt es sich um einen kurzfristigen Ausfall der externen Datenquelle. Eine andere mögliche Ursache ist, dass Sie sich auf der Karte zu weit "herausgezoomt" haben, was bedeuten würde, dass die Informationen in dem aktuellen Maßstab nicht mehr sichtbar sind.
Meine Schicht ist auf der Karte nicht zu sehen.
Karte die Sie sehen, besteht aus übereinander gestapelten Schichten. Die Schichten haben eine klare Reihenfolge wobei die „höhere“ Schicht die unteren Schichten überdeckt. Die unterste Schicht ist immer die Basiskarte und auf ihr sind alle andere Schichten gestapelt (eigene Schichten, Kataster, importierte Schichten, Orthofotokarten, Schichten mit POI-Punkten usw.) Wenn Sie eine Schicht nicht sehen, kann es sein, dass die Schicht von einer anderen überdeckt ist. Es passiert am häufigsten, wenn eine Orthofotokarte eingeschaltet ist, die alles andere überdeckt. Sie können die Reihenfolge in der Legende einfach ändern, indem Sie das Symbol links neben dem Namen der Schicht anklicken und die Schicht nach oben oder unten auf eine neue Position ziehen.
Nach dem einschalten der Schicht passiert nichts.
Wenn die Schicht nicht auf der Karte angezeigt wird und in der Legende kein rotes Ausrufezeichen angezeigt wird (was auf einen Datenquellenfehler hinweisen würde), kann es sein, dass die Schicht nur in einem bestimmten Maßstab sichtbar ist. Klicken Sie auf die Schicht in der Legende und beachten Sie die Symbolleiste am unteren Rand der Legende. Wenn eine Lupe mit einem Plus oder Minus angezeigt wird, ist es tatsächlich der Fall. Wenn Sie auf diese Lupe klicken, wird die Karte automatisch so gezoomt, dass die Schicht sichtbar ist.
Woher kommen die Basiskarten und wie oft werden sie aktualisiert?
Die Basiskarten kommen aus einer Vielzahl von externen Quellen und Rhythmus der Aktualisierung hängt nicht nur von dem Anbieter ab, sondern auch vom spezifischen Standort, den Sie sich ansehen.
Kann ich eine eigene Schicht oder eine andere Basiskarte importieren?
Ja, wenn Sie sich anmelden, haben Sie die Möglichkeit WMS-Schichten zu importieren und Ihre eigene Schichten zu zeichnen. Stadtverwaltungen und kommerzielle Organisationen haben darüber hinaus auch noch mehrere verschiedene Formate für den Import zur Auswahl.
Wird beim Drucken der Maßstab beibehalten?
Der Ausdruck zeigt die Kartenschichten so, wie sie in dem ausgewählten Maßstab aussehen würden. Wenn Sie feststellen, dass auf dem Ausdruck einige Schichten nicht sichtbar sind, versuchen Sie den Maßstab zu ändern.
Ich kann ein bestimmtes Katastergrundstück nicht finden.
Um ein Katastergrundstück zu suchen, geben Sie das Katastergebiet und die Grundstücknummer ein, z.B. "Nitra 123". Um einen Grundstückbesitzer zu suchen, geben Sie das Katastergebiet und mindestens ein Teil des Namens ein. "Trenčín Novák". Achten Sie darauf, den Katastergebiet korrekt einzugeben. Es genügt z.B. nicht, "Bratislava Novák" einzugeben, da das Katastergebiet „Bratislava“ nicht existiert. Korrekt sollte es z.B. "Devínska Nová Ves Novák" sein.
Was alles kann ich suchen?
Sie können nach Adresspunkten (Namen von Orten oder bestimmten Adressen), Katastergrundstücken und Eigenschaftslisten innerhalb des slowakischen Katasterportals, nach POI-Schichten (z. B. Geldautomat, Café), aber auch nach Objekten, die von anderen Benutzern auf unserem Portal erstellt wurden, suchen.