mojamapa.sk pre verejnosť:

 • Možnosť kresliť priamo do mapy, merať vzdialenosť a rozlohu, lokalizovať aktuálnu pozíciu, navigovať na určené miesto, tlačiť a zdieľať mapu.
 • Rôzne podkladové mapy, hranice katastrálnych území, cestná databanka, lokálna predpoveď počasia.
 • Informácie o parcelách z katastra nehnuteľností SR. Možnosť vyhľadávania podľa mena alebo čísla parcely. Tlač výpisu z listu vlastníctva.

mojamapa.sk pre obce a samosprávy:

 • Každá obec má možnosť vytvoriť si vlastné konto vo formáte „obec.mojamapa.sk“.
 • Vytvárať a editovať vlastné vrstvy, publikovať georeferencované články, integrovať verejné mapové služby WMS/WFS.
 • Publikovať svoj územný plán či občiansku vybavenosť a prostredníctvom funkcie iFrame všetky tieto dáta umiestniť priamo na svoju vlastnú internetovú stránku.
 • Získať ortofotomapy na mieru. Bezpilotnými lietadlami dokážeme zabezpečiť snímky vo vysokej kvalite a následne ich prepojiť s územným plánom.

mojamapa.sk public access:

 • Direct drawing to the map, distance and area measurement, locate current position, navigation, map sharing and printing.
 • Different public base map layers, land registry area borders, road network database, and local weather forecast.
 • Parcel information from land registry of Slovak Republic, possibility of searching based by parcel owner or parcel number, property list printing.

mojamapa.sk for municipalities:

 • Each municipality has possibility to create subdomain in form “municipality.mojamapa.sk”.
 • To create and edit own layers, publish georeferenced articles, integrate WMS/WFS map services.
 • To publish own zoning plan or civil facilities and using an iFrame functionality place all these data to own website.
 • To get custom orthophoto maps. We are able to deliver high quality aerial maps using UAV and afterwards connect these maps with zoning plan.

mojamapa.sk für die Öffentlichkeit:

 • Direkt in die Karte zeichnen, Entfernung und Fläche messen, aktuelle Position lokalisieren, sich ins Ziel navigieren lassen, die Karten mit anderen teilen und drucken.
 • Mehrere Grundkarten zur Auswahl, Katastergebietsgrenzen, Straßendatenbank, lokale Wettervorhersage.
 • Informationen aus dem Grundbuchkataster der Slowakischen Republik. Suche im Grundbuchkataster nach Namen oder Parzellennummern. Möglichkeit das Eigentumsblatt auszudrucken.

mojamapa.sk für die Gemeindeverwaltung:

 • Jede Gemeindeverwaltung hat die Möglichkeit ein eigenes Konto im Format „obec.mojamapa.sk“ zu erstellen.
 • Eigene Schichten erstellen und editieren, georeferenzierte Artikel veröffentlichen, WMS/WFS Schichten integrieren.
 • Den Stadtplan oder Gesellschaftseinrichtungen veröffentlichen und diese über die Funktion iFrame auf die eigene Internetseite platzieren.
 • Möglichkeit maßgeschneiderte Orthofotokarten zu erwerben. Mit unseren unbemannten Flugzeugen können wir Aufnahmen in sehr hohen Qualität gewährleisten und diese anschließend mit Daten wie z.B. dem Stadtplan verknüpfen.